Datum a čas

Dnes je pátek, 8. 12. 2023, 14:34:46

Svátek

Svátek má Květoslava

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 12. 2023

zata

Bude oblačno až zataženo, místy mlhy. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Zobrazit více ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Strašín – Lazny – Věštín – Nahořánky – Maleč – Zuklín
Květen 2004 1/2004
Motto: Svět se mění, a my v něm

Vážení spoluobčané!
Jsem rád, že k Vám mohu promluvit prostřednictvím obnoveného Strašínského zpravodaje. Jeho vydávání schválilo Obecní zastupitelstvo na svém březnovém zasedání. Vydávat se bude jako čtvrtletník s případnými speciálními vydáními. Budete tak mít možnost dozvědět se přehledně o všem, co se v naší obci událo, děje a bude dít. Uvítali bychom i příspěvky a náměty od Vás!
První obnovené vydání našeho zpravodaje je tak trochu sváteční, váže se k našemu vstupu do EU. Ať už je tento vstup provázen obavami či nejistotou, přece jen je to okamžik historický. Nakonec v referendu o vstupu naše obec vyjádřila svůj souhlas!
Začíná nám tedy nové období z hlediska národních dějin, ale také nám začíná máj, lásky čas. Přeji Vám všem pohodu a zdraví v nadcházejících dnech a týdnech!
Váš starosta Obsah:
Informace OZ
…2-3

Dění v obci …4-5

ZŠ,MŠ …6

Hasiči …7

Toulky naší minulostí
…8

Strašínský zpravodaj, čtvrtletník, vydává Obec Strašín, tel.: 376 587 223, zdarma k 1.5.2004, nákladem 250ks
Odpovědný redaktor: J.Helíšková, redakční rada: J.Blahutová, M.Melicharová a J.Sucháčová
Příští číslo vyjde v srpnu 2004


Strana 2
Informace Obecního zastupitelstva

Z veřejných zasedání OZ:
Veřejná zasedání se konají vždy druhé úterý v měsíci od 19.00 hod. v přísálí Kulturního domu ve Strašíně.

V lednu zastupitelstvo
- projednávalo nabídku firmy PROVOD Ústí n.Labem na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodní sítě v Laznech a ve Strašíně (79 tis.Kč bez uvedení jednotlivých položek), jednalo by se o p. dokumentaci vč. územního řízení a stavebního povolení. Dle zjištění odborníka je přítok ze Zuklínského potoka dostačující.
- schválilo prodej pracovních stolů ze školní dílny, stoly jsou na 1.stupni nevyužité, proto zastupitelstvo jednohlasně souhlasilo s jejich odprodejem ZŠ Kašp. Hory
- schválilo přejezd soutěžních vozů při soutěži Rallye Šumava Mogul dne 27.3.2004 s tím, že pořadatel uhradí vzniklé škody
- starosta informoval přítomné, že obec požádala Krajský úřad PK o provedení kontroly hospodaření obce za r.2003
- projednávalo žádosti o prodej pozemků
- schválilo žádost o připojení na internet místní knihovny. Po dobu 3 let hradí veškeré poplatky za připojení Ministerstvo kultury, obec musí pořídit pouze počítač (starší repasovaný).
V únoru zastupitelstvo
- schválilo zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu ve Strašíně firmě PROVOD Ústí nad Labem. V 1.fázi rekonstrukce by měla být pročištěna prameniště, dále provedena oprava nebo výměna šoupat, oprava hydrantů, oprava přívodu od vodojemu v Laznech a výměna vedení od hostince k hotelu a k čp.5 (u Milotů). Bude provedeno hydrologické posouzení vydatnosti vodních zdrojů a osazení čidel ve vodojemech pro případ poruchy. Dále zástupci firmy informovali členy zastupitelstva, že je možné do konce února požádat o dotaci na proj.dokumentaci.
- schválilo slevu na nájemné za nebytové prostory (kadeřnictví)
- schválilo podání návrhu na prohlášení kašny ve Strašíně za nemovitou kulturní památku (je potom reálnější získat dotaci na rekonstrukci kašny a jejího okolí)
- projednávalo přípravy oslav 750.výročí obce Strašín, oslavy budou uspořádány podle finančních možností v době konání podzimní poutě. Sponzor, který nechce být zveřejněn, je ochoten dát darem 20 tis.Kč s podmínkou, že budou prostředky použity na znak obce – zastupitelstvo jednohlasně schválilo přijetí sponzorského daru.
V březnu
- byla podána žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu Strašín na Krajský úřad Plzeňského kraje
- ministerstvo kultury prohlásilo kašnu ve Strašíně za nemovitou kulturní památku (v příštím čísle Strašínského zpravodaje bude o kašně podrobněji!)
- zadána zakázka na grafickou studii na znak a prapor obce heraldikovi ze Zlína za cenu 15 tis.Kč, která zahrnuje přípravu pro předložení a schválení v heraldické komisi Parlamentu ČR
- starosta informoval o nabídce na tabulky s označením kulturních památek Kaple sv.Barbory ve Strašíně a Kaple sv.Anny na Malči zdarma. Obec požádala o dodání těchto tabulek.
- obecní zastupitelstvo schválilo vydávání Strašínského zpravodaje
- starosta požádal Myslivecké sdružení Strašín o pomoc při zhotovení oplocenek v obecních lesích. Požádal občany o zapůjčení dobových fotografií k pořádání oslav 750.výročí založení obce.
V dubnu
- zastupitelstvo schválilo nový znak naší obce. Občané měli možnost podílet se na výběru ze šesti různých variant znaku navržených heraldikem Miroslavem J.V.Pavlů.

Starosta děkuje hasičům za sběr železného šrotu a myslivcům za vybudování oplocenek pro výsadbu stromků!
_________________________________________________________________________________________
Úřední dny Obecního úřadu: pondělí, středa: 8 – 12h 12:30 – 17h
pátek: 8 – 12h 12:30 – 15:30h
kontakt na starostu: mob.: 721 026 835, e-mail: helisci@tiscali.cz
Strana 3
Informace Obecního zastupitelstva


Znak a prapor obce Strašín
Popis částí symbolu:

1 2 1……….. modrá
2 ………. červená
věž ……. bílá s červenou stříškou a žlutou kuličkou na špičce
hvězda.. žlutá
meč……. žlutá rukojeť a bílá čepel
osmihrotá hvězda - představuje nejvýznamnější historickou památku obce – kostel Narození Panny Marie
věž a meč - symbolizují kapli sv.Barbory
poloutrojčáří - (tzv. heroldská figura – červenobílé pruhy ve vlající části praporu, u znaku v jeho dolní části) inspirováno erbem stavebníka chrámu, mecenáše, významného šlechtice a majitele
vesnice Půty Švihovského z Rýzmberka

Heraldik Miroslav J.V.Pavlů vycházel při tvorbě návrhů na náš obecní znak z historie obce. „Nejcennější památkou je kostel, původně románský, v r.1443 opravený Půtou Švihovským z Rýzmberka. Půta byl současně dárcem po staletí uctívané mariánské sošky, bohužel v nedávné minulosti zcizené. Dnešní barokní podoba chrámu pochází z let 1736 – 39, barokní je i přilehlá kaple sv.Barbory. Kostel však není zdaleka jedinou památkou v obci a jejím nejbližším okolí. Za hliněnými valy nad Strašínem – Lazny stávala středověká tvrz, dnes nazývaná „Hradiště“. V r.1768 byla při cestě z vesnice ke kostelu postavena gotizující boží muka. Za pozornost stojí i kašna na strašínské návsi, byť pochází až z.1853, podobně jako třeba roubená budova staré radnice. V integrované Malči stojí kaple sv.Anny z r.1830, její zvonice je z r.1770. Prostější zvoničku mají v Zuklíně. V Nahořánkách je zase k vidění kaple mariánská, vybudovaná v roce 1859, kříž před ní je datován do r.1831. Mariánská svatyně je také ve Věštíně.“ (upravené výňatky ze „Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Strašín“)

Starosta obce touto cestou děkuje sponzorovi, který nechce být zveřejněn, za finanční dar 20 000Kč, bez kterého by dnes obec svůj znak neměla.


Strana 4
Dění v obci

Akce, které letos proběhly:

17.1. Myslivecký bál v Kulturním domě ve Strašíně
14.2. Hasičský bál (SDH Strašín)

21.2. Masopust
Masky se sešly již tradičně v hostinci U Tůmů v Laznech, odkud vyšly směrem nahoru do Strašína. Za doprovodu pošťuchujících a povykujících dětí obcházely chalupu po chalupě, popíjely, pojídaly, vyšláply do Nahořánek a pokračovaly dolů do Voleška; pak zbylá část Strašína a nakonec Lazny, kde se končilo večer na bujarém Babském bále.


28.2. Dětský karneval
Již druhým rokem byl uspořádán v našem Kulturním domě karneval. Sešlo se zde kolem šedesáti masek, pro které byla připravena tombola, soutěže a ceny pro nejkrásnější masky. Protože se porotě všechny masky moc líbily, muselo se o ceny losovat. S organizací této akce pomohli místní hasiči a další nadšenci (J.Helíšková, M.Melicharová, K.Petličková, P.Sechterová, D.Ševčíková, E.Ševčíková, M.Veselá, J.Wudy,), o hudbu se starali pan Koutenský a pan Ševčík.
Celá akce stála 2 921Kč (byla použita část peněz vybraných na Mikulášské besídce v Nezdicích). Na dobrovolném vstupném a tombole se získalo 2 397Kč. Díky štědrosti lidí a sponzorů je opět šance uskutečnit další akce, protože těch není pro děti nikdy dost.


20.3. Hasičský bál SDH Pohorsko (tradiční ples pohorských hasičů se tentokrát konal v KD Strašín)

27.3. Rallye Šumava Mogul – kvůli kalamitní situaci, která letos nastala na silnicích po vydatném sněžení od 25.3., se trasa závodu zkrátila, takže původně plánovaný úsek přes Věštín byl zrušen a startovalo se za Voleškem směrem na Nahořánky.


12.4. Velikonoce – pouť
Letos k nám opět zavítaly houpačky, kolotoč a střelnice, počasí bylo celkem příznivé a atrakcí si mohly užívat nejen děti (viz. foto). V pondělí jsme měli parkoviště u hřbitova a prostranství před kostelem zaplněno stánky, aut bylo také všude hojně. Pouť má dnes jinou tvář než jakou mívala kdysi, přesto jsme rádi, že Strašín zůstává navštěvovaným poutním místem.


Strana 5
Dění v obci

Akce, které proběhnou:


Děti!
Chystá se pro Vás Dětský den, tentokrát v Nezdicích.
Dále se můžete těšit na „Svatojánský večer“ – pátek 25.6.2004 – táborák na neutrálním území mezi Strašínem, Nezdicemi a Pohorskem (zveme děti s rodiči ze všech těchto vesnic!). S sebou si vezměte rodiče a buřty , lampióny (dodáme) nám budou svítit na cestu domů!! Místo a čas srazu bude upřesněn na vývěsce.


Občané!
Letos naši obec čeká slavné výročí – bude to přesně 750 let, kdy vznikla první písemná zmínka o existenci Strašína! Oslavy jsou plánovány na sobotu 11.9.2004, v předvečer Velké pouti. Jak vše bude probíhat se dozvíte v příštím čísle Strašínského zpravodaje. Prosíme občany, kteří mají staré fotografie vážící se k naší vesnici, o jejich zapůjčení. (Dávat je můžete na o.úřad, do knihovny nebo k Helíškům čp.114)


 Knihovna

V naší knihovně je zapsáno 52 čtenářů, z toho asi 20 dětí školního věku. Knihy jsou v souborech zapůjčovány z městské knihovny Sušice a budou se obměňovat zhruba po půl roce. Pokud má čtenář zájem o konkrétní knihu, kterou zde nemáme, přivezeme mu ji přímo ze Sušice. Knihovna je pro občany zdarma!

Od března probíhá i v naší knihovně celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu:
MOJE KNIHA – hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky
Hlavním iniciátorem a organizátorem akce je SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Je zaměřena na propagaci četby a literatury, ke zvýšení počítačové a informační gramotnosti obyvatel. Vyvrcholení kampaně bude v Týdnu knihoven (4.-10.října 2004), kdy bude vyhlášena nejoblíbenější kniha. Ve Velké Británii bylo při obdobné akci The Big Read (www.bbc.co.uk/bigread) získáno 750 000 hlasů. Věříme, že jsme schopni získat alespoň tento počet!
Hlasovat můžete na anketních lístcích v knihovně nebo na webových stránkách www.mojekniha.cz.
Přijďte odevzdat hlas nejoblíbenější knize svého života! Hlasovat může přijít i ten, kdo jinak do knihovny nechodí!

Knihovna je otevřena každou středu od 14.00 do 16.30
Jiné dny po domluvě s J.Helíškovou na tel.: 376 587 205 nebo mob.: 721 026 779

Společenská kronika

Blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme vše nejlepší!
paní Blaženě Kopové ze Strašína
paní Anně Hofmannové z Lazen
panu Cyrilu Harantovi ze Zuklína
paní Blaženě Nové ze Strašína
paní Boženě Václavíkové z Lazen

Rozloučili jsme se s panem Janem Menčíkem ze Strašína a s panem Františkem Bečvářem z Malče.

Vítáme nové sousedy! přihlásili se k nám k trvalému pobytu: Irina Shelomanová, Tomáš Pohanka, Jaroslava Sulová, Marta Sejpková, František Sejpka, Petr Kopecký, Jelena Barnokyová

Strana 6
Škola, školka

Základní škola:
Od 1.1.2003 je strašínská základní škola součástí ZŠ a ZUŠ Kašperské Hory, funguje jako odloučené pracoviště. V současné době navštěvuje ZŠ Strašín 25 žáků, rozděleni jsou do dvou spojených tříd. První třídu tvoří 1.ročník a 4.ročník, třídní učitelka je paní J.Blahutová. Ve druhé třídě jsou tři ročníky: 2., 3. a 5., jejich třídní učitelka je paní Z.Vlasová. Vyučuje se podle vzdělávacího programu Základní škola, povinný jazyk němčina se učí od 4.ročníku (3 hod. týdně).
Školní družinu vede paní D.Blahoutová a nacvičuje s dětmi řadu pěkných vystoupení. V letošním školním roce to bylo vánoční vystoupení a karneval, chystá se Den matek a vystoupení na závěr školního roku.
Zájmové kroužky při ZŠ: dramatický, hudební, práce na počítači (internet), kroužek německého jazyka (2.+3.roč.)
Soutěže: proběhlo školní kolo matematické soutěže Klokánek, recitační soutěž, připravuje se dopravní soutěž
Práce a výrobky žáků jsou vystavovány ve vývěsních tabulích ve Strašíně, Nezdicích a Soběšicích. Dále jsou k vidění v prostorách školy, kde vytváří pěknou výzdobu.
Výlety: loni byli žáci na společném výletě s dětmi z německého Untermitterdorfu (Regen). Oboustranně prospěšný kontakt s touto školou udržuje naše škola od roku 1990. Letos čeká žáky výlet do Prahy.

Jaro

Dne 21.3. začíná jaro. Sluníčko nás svými paprsky probudilo, protože byl krásný den a lákalo nás na jarní procházku po přírodě. Ptáčci i včelky nám zpívaly na cestu. Sněženky, bledule a sedmikrásky zdobily louky i zahrádky. Louky se začínají zelenat a na stromech se objevují první lístky. Fouká mírný větřík. Domů si odneseme pár kočiček a dáme si je do vázy. Cesta domů nám uteče rychle, vždyť nám pískají ptáčci a voní květy ze zahrádek. Jaro je nejhezčí roční období.
Lenka Chudá, 5.ročník

Jaro patří k mým oblíbeným obdobím. Mám sice rád i zimu, protože rád lyžuji, léto, protože rád plavu. Ale jaro u mě vyhrává. Vždy se těším, až budu jezdit na kole, hrát fotbal a běhat. Na jaře se všechno probouzí – květiny, ptáci a zvířata. Všechno krásně kvete a voní. Už třetí rok se nám rodí kůzlata. Jsou moc roztomilá a já rád pozoruji, jak rostou. Po dlouhé zimě se na jaro těším.
Václav Horejš, 5.ročník


Mateřská škola:
Do školky ve Strašíně je zapsáno 15 dětí. S péčí a trpělivostí se jim věnují paní učitelky M.Holá a M.Veselá. Jejich každodenní činnost vychází z Rámcového programu předškolního vzdělávání, kde jsou stanoveny cíle a úkoly do tématických celků:
- leden – Paní zima jede (zimní radovánky, zimní sporty, zima v lese, ptáci v zimě)
- únor – Objevujeme svět kolem nás (půjdeme k zápisu, čím cestujeme, masopust)
- březen – Jaro ťuká do oken (hádej, čím jsem, jdeme z pohádky do pohádky, svět barev, jak se rodí jaro, jaro na zahrádce, na louce)
- duben – Učíme se se zvířátky (svátky jara, domácí zvířata a mláďata, volně žijící zvířata, moje rodina)
Ve školce využívají i další situace a nabídky pro zpestření pobytu dětí:
- návštěva divadelních představení v Sušici (v lednu „Povídání o pejskovi a kočičce“, v dubnu „Tři pohádky“)
- návštěva kina („Medvědí bratři“) předškolních dětí spolu s dětmi ze ZŠ
- maškarní rej v MŠ
- kytičky pro ženy (MDŽ)
- cvičení v tělocvičně ZŠ, návštěva místní knihovny
Nejbližší akce (květen – červen):
- besídka ke Dni matek
- dopolední výlet s opékáním vuřtů
- Den dětí, školní výlet – obě akce budou probíhat i ve spolupráci s MŠ Soběšice
- Rozloučení s předškoláky
-
Výtvarné a ruční práce dětí jsou k vidění při vstupu do MŠ, jak pro rodiče, tak i pro veřejnost.


Strana 7
Hasiči

Něco málo o hasičích naší obce:

V současné době má náš sbor 67 členů.Z toho je 47 mužů, 16 žen a 4 děti. Zásahová jednotka v rámci plošného rozmístění sil a prostředků byla začleněna do JPO III IZS Pk (jednotka požární ochrany Integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje). V našich řadách máme 7 nositelů dýchací techniky, 7 členů oprávnění na práci s motorovou pilou a řada našich členů je proškolena k ovládání radiostanic. K této hasičské činnosti jsme vybaveni cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25, dopravním automobilem DA 12 AVIA, AVIA k provádění časomíry, plovoucím čerpadlem, požárními stříkačkami PPS 8, PPS 12 a PS 16. Všechny automobily jsou vybaveny radiostanicemi. Svolávací systém je dálkově ovládán HZS Pk ÚO Klatovy, 4 ks kapesní radiostanice a 4 ks osobní svolávací zařízení.
V současnosti vrcholí přípravy oslav 140. výročí založení českého hasičského hnutí. První dobrovolný hasičský sbor byl založen ve Velvarech. Celostátní oslavy se uskuteční ve dnech 4. a 5. června na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Oslavy svátku sv.Floriána - patrona hasičů - a setkání hasičů okresu Klatovy se uskuteční dne 8.5.2004 v rámci oslav 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů města Klatov. Bude proveden pokus o vytvoření světového rekordu - doprava vody parními stříkačkami. Tohoto setkání a oslav se zúčastní delegace našeho sboru včetně praporu.
Nyní začíná příprava na okrskovou soutěž, která se uskuteční 22.5.2004 od 13.00 hod. na hřišti ve Strašíně. Tímto bychom Vás všechny rádi pozvali k podpoře našich reprezentantů. Soutěžní družstvo žen se zúčastní okresní soutěže žen 29.5.2004 v Myslívě. Na tuto soutěž a na hasičskou okresní soutěž okresu Klatovy bylo z našich řad delegováno několik rozhodčích, kteří se pravidelně zúčastňují školení.
V letních měsících se uskuteční pod naší patronací nohejbalový turnaj na nově vybudovaném hřišti.

Z historie:

Sbor dobrovolných hasičů naší obce byl založen již v roce 1903. Velikou zásluhu na založení zdejšího sboru měl zdejší učitel pan Josef Vlček. Vykonal veškeré přípravné práce s tím, že bylo přizváno k založení spolku tohoto 25 občanů zdejší obce, kteří za své stanovy přijali stanovy Zemské ústřední hasičské jednoty a výnosem ze dne 13.srpna 1903 pod.č.j. 168 641 byl náš sbor ustanoven a začleněn do župy Sušické. V těchto dobách nebyla jednoduchá spolková činnost, neboť spolek založený na ochranu lidí i majetku neměl žádnou podporu od státu či obce a veškeré vybavení ke své činnosti musel hradit ze svého. Tak je uvedeno v hasičské kronice. Již v roce 1904 si sbor zapůjčuje částku 1 300 korun na 4% úrok od zdejšího rolníka pana Josefa Kašáka č.p.30.
Za tyto zapůjčené peníze se kupuje první hasičská stříkačka (takzvaná miklačka) a veškeré vybavení potřebné k práci hasičů. Již za rok je uvedeno v zápise ze schůze: „Jednatel projevuje radost na tím, že podařilo se v obci zdejší sbor založiti a že sbor ten s chutí pracuje a jest prodchnut snahou po zdokonalení. Každý začátek jest těžký. Mnohé sbor vykonal, ale čeká nás ještě hojnost práce. Jen vpřed s chutí a tam, kde všichni pracují na vytknutém cíli, tam se dílo podaří. Varuje by sbor neoddal se v nečinnost, ale aby slit jako kámen v pevný celek s chutí pracoval na krásném díle, které hasič zastává. Děkuje občanstvu za vše, co dobrého pro sbor učinili, a prosí, by svoji přízeň i dále sboru věnovali. A tak, aby spolek náš, který po překonání četných obtíží byl založen, neživořil, ale utěšeně vzkvétal.“
Jak příslovečné pro součastnost!
(pokračování příště)


Tomáš MužíkStrana 8


…Vstupujeme do Evropské unie…

Kdykoliv se snažím „vystopovat“, jak naši předci reagovali na tu či onu (nejen historickou událost, vždy obdivuji jejich praktické a užitečné myšlení. Nebylo tomu jinak ani v těch letech, kdy po vzniku Československé republiky 28.10.1918 se museli přizpůsobit pro ně dosud neznámé situaci. Vždyť samostatně „vstupovali do nové Evropy“.
Strašín: „Dne 28.11.1918 konec učiněn krvavé válce a zřízen stát Československý. Zřízení oslaveno 8.listopadu proslovy řídícího učitele Františka Křesiny a učitele Rudolfa Kůse. „Občané a milé děti, především nepřestaňte nikdy s úctou vzpomínati velikého starce, svého učence T.G.Masaryka, který svou mravní váhou a nekonečnou námahou nám v cizině připravil svobodu.“ (kronika)
„15.června 1919 konány poprvé volby do obecního zastupitelstva vázanými volebními lístky dle poměrného zastoupení. Z 18 členů zvoleno 12 sociálních demokratů, 3 lidovci, 2 agrárníci a 1 národní demokrat. Starostou zvolen Tomáš Mareš, dům č.99. Politické strany ve Strašíně nežily mezi sebou nepřátelsky. Otázky společného zájmu obce – posílené silnými příbuzenskými a sousedskými vztahy – zatlačovaly do pozadí ideologické různice.“ (kronika a Osvětový ústav Praha, 1970)
„Hospodářský růst a ekonomiku v obci tvořili střední zemědělci a početná skupina živnostníků. Cirkusáci a sezonní dělnictvo přináší do kraje peníze, kulturní a sociální myšlenky. Vznikla Továrna Legionářského družstva truhlářů a zámečníků, záložna Kampelička a Konzumní družstvo. Obec sama nevlastnila nic z toho, co by více ovlivňovalo její hospodářský a ekonomický růst. Zakládají se národní, kulturní a svépomocné spolky hospodářské a tělovýchovné. Působí Národní Pošumavská (NJP). Za zmínku stojí činnost jejího odboru, který se staral o národní kulturní a zejména hospodářské povznesení obce. Účinně pomáhal rolnictvu sdružovat se při nákupech strojů, osiva atd. Jednatelským odborem byl odbor Kašperskohorský. Jeho předsedou byl strašínský lékař MUDr.Josef Ráchlík, místopředsedou Josef Šafhauser z Kašperských Hor, jednatelem učitel Rudolf Kůs ze Strašína, pokladníkem obchodník Tomáš Dušek ze Strašína a knihovníkem Jan Ťoupalík, řídící učitel z Nezdic. Schůze se konaly ve Strašíně. Odbor měl svůj samostatný „Dámský spolek“, který spojoval dobročinnou iniciativu s péčí o kulturní povznesení obce. Jeho předsedkyní byla paní Ráchlíková.“ (Osvětový ústav Praha, 1970)
Nahořánky byly do r.1919 připojeny k Malči. Od téhož roku (až do roku 1950) byly samostatnou obcí. (kronika)
Malečský kronikář Cyril Švec zcela prozaicky zaznamenal: „28.října 1918 se konal ve Strašeni velký tábor lidu za účasti všech okolních obcí s průvodem a muzikou. Tábor se konal pod širým nebem na strašeňských drahách ve Volešku, na němž řečnili poslanci strany malé sociální. První volby po převratu se konaly v r.1919. Odjíždění světáků a s podzimem vracení. V nynějším čase se krejou střechy taškami „falcovky“ a stojí jich tisíc přes 700Kč. Šindel už přestává a není už v módě. V roce 1927 17.ledna se začala stavět nová silnice od hranic obce Nahořánky přes Maleč se spojením s okresní silnicí volyňskou u samoty Hajnejch. Práci prováděl Tomáš Pešťák, zednický mistr ze Strašeně. Na silnici dělalo 20-25 dělníků a byla do konce roku hotova. Stála asi 235 tisíc. Silnice se dělala jako práce nouzová, aby pracující měli zaměstnání.“
Věštín: První žací stroj na Strašínsku po první světové válce koupil sedlák Fencl na Věštíně. Říkalo se mu sekačka. (A.Dušková)
Pohorsko: „Není ani možno veškeré děje války sepsat. Co lidé vytrpěli bídy a žalu, co zavinila Habsburská monarchie, která byla věčnou kletbou prokleta. Nastala česká samostatnost republiky Československé. Šlechticům byly vyvlastněny dvory a parcelovány byly v r.1926-1924. Státním pozemkovým úřadem byla půda darována do vlastnictví drobnému zemědělskému lidu.“ (kronikář Karel Jáchym)
Damíč: „S nástupem lepších poměrů se začala situace na vesnici lepšit tím, že se jezdilo za různými výdělky. Do Bavor na šum, lesní práce, cihelny a k cirkusům v zahraničí. Začaly se stavby na vesnici rozšiřovat a to zpravidla se pomýšlelo na zlepšení podmínek svých zvířat nežli své pohodlí, protože se nejdříve stavěly větší stodoly a chlívy.“ (kronika)
O Soběšicích – ze záznamů té doby – jsem se mnoho nedočetla. Pouze, že „v r.1920 žádal kaplan za mši o pouti 100 korun.“
Až jednou, třeba za sto let, budou naši potomci pátrat ve starých kronikách po informaci o tom, jak jejich předkové reagovali na onu (nejen historickou) událost v roce 2004, když konečně po mnoha letech opět „vstupovali do staré Evropy“ – co se o nás dozví?
Jaroslava Sucháčová